Protokoll

Styrelse 2016

 • Ordförande: Per-Olov Andersson
 • Sekreterare: Zakarias Pante
 • Ledamot: Greger Larsson

Verksamhet

Föreningen förvaltar samfälligheter som tillkom vid laga skifte den 23:e okt 1877.

Årsstämma (majstämma) första söndagen i maj varje år.

Historik

[Gertrud Hellgren]

De äldsta handlingarna som rör förvaltningen av byns samfällda mark finns hos Folkrörelsearkivet på Nordanå. Hos nuvarande ordförande finns en protokollsbok med protokoll från 1945.

Samfällighetsföreningen bildades 1981. Tidigare hette organisationen Byamännen och funktionärerna kallades Sysslomän. Medlemmar är nu, liksom tidigare, ägarna till skattelagda hemman. Dessa har olika skattetal och har olika antal röster vid stämman, beroende på fastighetens storlek.

Här följer några ex. på beslut från åren 1945 till 2002.

 • 1/10 1945 extra stämma med 54 namngivna deltagare. Beslutas att bygga om den s.k. Norsbron. Efter votering beslutas om uttaxering efter skattetal.
 • 1/5 1946 beslutas att skjutna kråkor betalas med 25 öre/ st samt att köpa in gäddyngel för 60kr att sättas ut i träsket. Beslutas att lägga nytt tak på likvagnsboden samt att utreda vem som äger de gamla sjöfoderladorna. Beslutas att den som plockar lingon före den tid som sysslomännen anse lämpligt får böta 25kr.
 • 1/5 1947 beslutas att sälja likvagnen.
 • 1/5 1948 vädjar stämman om hjälp med råttbekämpningen.
 • 1/6 1948 extrastämma som efter votering beslutar att försälja lertäkten (C1 ) för 4.600
 • 1/5 1949 beslutas att förbjuda vägförvaltningen att avhämta sand i sandtag på Lidbacken, samt att skicka räkning på avhämtad sand. Beslutas att göra framställning om direkt telefonledning till Burträsk.
 • 1/5 1950 samt 1951 utreds behovet av gemensam tvättstuga för byn.
 • 1/5 1955 beslutas anslå 75kr till Ernst Vesterlund för ordnande av byns handlingar
 • 1/5 1958 beslutas att s.k. tattare ej bör få hyra bostad i byn.
 • 1/5 1960 beslutas att sälja byns tre brandsprutor
 • 1/51967 beslutas om brandsäkert skåp för byns handlingar samt diskuteras frågan om gatlyse.
 • 1/5 1969 beslutas att protestera mot nedläggningen av byns postkontor.
 • 1/5 1971 beslutas att protestera mot nedläggning av bränngropen.
 • 1/5 1973 beslutas att erbjuda kommunen tomtplatser på “Sågplatsen”
 • 1/5 1976 beslutas att räkenskapsåret ska vara kalenderår.
 • 20/12 1979 extrastämma som beslutar att upplåta mark för affärsfastighet ( Kvarnhallen )
 • 1/5 1981 beslutas att upplåta mark för bostäder vid Kvarnhallen, samt ombildar Byamännen till Samfällighetsförening. Påminnes om beslut från 1967 om brandsäkert skåp.
 • 1/5 1982 lämnas redogörelse för planerat bostadsbyggande.
 • 1/5 1987.15 personer deltar i stämman och beslutar att ge 2500kr i bidrag till Bönhuset och 3000kr till Motions och Fritidsföreningen.
 • 1/5 1988 behandlas en skrivelse från en centercirkel angående byggande av hobbylokal och bostäder.
 • 1/5 1989 beslutas om reparationsbidrag till Bönhuset med 7.000kr innevarande år och 7.000kr nästa år.
 • 1/5 1990 beslutas att inga bidrag till föreningar ska betalas ut.
 • 1/5 1992 redovisas resultat av vattenprover från träsket. Bra värden.
 • 1/5 1993 beslutas att genom ett s.k. ALU-projekt, röja och gallra runt träsket.
 • 1/5 1994 beslutas om bidrag med 5000kr till hemvändardag
 • 1/5 1995 deltar 45 personer
 • 1/5 1996 beslutas att skänka 10 ex. av Byaboken till Skråmträskskolan samt att lämna handlingar till folkrörelsearkivet.
 • 1/5 1997 beslutas bevilja 12.600kr till en basebollplan och 10.000kr till inredning av ungdomslokal i Bönhuset.
 • 1/5 1998 deltar 45personer. Beslutas avslå ett förslag att budget upprättas samt beslutar att bidraga med 6.000kr till inköp av piano i Bönhuset och 10.000kr till “Framtidsbyars upprustning av badplatsen.
 • 1/5 1999 föreslås att styrelsen ska bereda bidragsärenden.
 • 1/5 2000 utses en valberedning för första gången.
 • 1/5 2002 beslutas om bidrag till Kyrkbäckens intresseförening. Kyrkbäcken är ett omtyckt och välbesökt utflyktsmål för skråmträskbor och andra.

Fram till o. m. 1947 försåldes sjöfoderslåtter vid Majstämman och försäljning av fiskevatten pågick t.o.m. 2001 .

Underhåll av den s.k. Väståkervägen var en ständigt återkommande fråga fram till 1977. Därefter övertogs tydligen väghållningen av Vägförvaltningen.

Ved till bönhusets uppvärmning upphandlades fram t.o.m. 1957. Därefter har kontant bidrag utgått.

Enligt gammal god tradition är Majstämman (årsmötet ) öppen för alla bybor, även om det bara är medlemmarna som har rösträtt. Beslutet att Samfällighetens avkastning inte ska tas ut av delägarna, utan användas till åtgärder och investeringar som gynnar byborna, har betytt mycket för trivseln i byn. Det är en värdefull resurs för oss alla.